AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS informa de les següents dades:

  • Raó Social: SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS
  • NIF: G42771139
  • Adreça: VIA LAIETANA NUM 32 DE BARCELONA CP 08003
  • Correu: info@lasocietat.cat
  • Registre Mercantil: nº nacional 593-2021
  • Objecte principal: Desenvolupament de debats Intel.lectuals entorn a la regió metropolitana de Barcelona
  • DPD: Professional Grup Conversia SLU dpd.cliente@conversia.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS, Totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALSproporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALSno es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALSdeclara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència,SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALSes reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització deSOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines deSOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS.

CERTIFICAT SSL (Secure Socket LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS i l’usuari.

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. SOCIETAT BARCELONINA D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS té el domicili a Barcelona, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Barcelona, ​​febrer de 2021.